Obchodní podmínky a provozní řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento provozní řád je závazný pro všechny klienty studia jógy YOGAME (dále jen „Studio jógy“) provozovaného společností AYOGA s.r.o., se sídlem U studánky 123/18, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 085 73 131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 321199 (dále jen „Provozovatel“). Adresa studia jógy YOGAME se nachází na adrese Národní 340/21, Praha 1, PSČ 110 00.

1.2  Klientem se rozumí každá fyzická osoba, jíž byl vstup do Studia jógy umožněn po úhradě lekce jógy nebo účasti na kurzu či semináři, prezenční či online. Klienti mladší 18 let mohou využít služeb Studia jógy pouze s písemným souhlasem rodičů.

1.3 Klient se zavazuje s Provozním řádem před vstupem a využitím služeb Studia jógy seznámit a dodržovat jej. Provozní řád je zveřejněn v prostorách Studia jógy, a na webových stránkách www.yogame.cz.

1.4  Provozní doba a rozvrh lekcí Studia jógy je uveden na webových stránkách www.yogame.cz. Informace o provozní době je rovněž viditelně umístěna ve vstupních prostorách Studia jógy. Poslední možnost vstupu do Studia jógy se odvíjí od času zahájení poslední lekce toho, kterého dne. Klienti jsou povinni opustit prostory Studia jógy nejpozději do konce provozní doby. Provozovatel si vyhrazuje právo rozvrh lekcí, kurzů či seminářů, a provozní dobu Studia jógy kdykoli změnit, případně kteroukoli z plánovaných lekcí zrušit nebo přesunout, což oznámí prostřednictvím oznámení na webových stránkách www.yogame.cz.

1.5   Studio jógy je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejností, a to primárně ke cvičení jógy a pilates, příp. jiného zdravotního cvičení.

2. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB STUDIA JÓGY A BEZPEČNOST

2.1  Klient vykonává ve Studiu jógy veškerou svou sportovní činnost na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Klient není oprávněn ve Studiu jógy vykonávat sportovní činnost v případech onemocnění, zranění či jiné indispozice pro výkon sportovní činnosti, a pokud užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti.

2.2   Klient rezervací lekce potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekce jógy. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení jógy s lékařem, a informuje o nich lektora/ku vždy před začátkem lekce. Klient i v takovém případě využívá služeb Studia jógy na vlastní odpovědnost a lektor ani Provozovatel nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví.

2.3   Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu lekcí jógy vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení zdraví klienta, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. klient cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší nebo vynechá prováděný cvik.

2.4   Těhotné ženy mohou navštěvovat pouze lekce speciálně zaměřené na těhotné, a to pouze po předchozím souhlasu lékaře a od 13. týdne těhotenství.

2.5  Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku klienta způsobenou jiným klientem nebo jinými osobami nacházejícími se v prostoru Studia jógy.

2.6  Klient je povinen se po dobu své přítomnosti ve Studiu jógy chovat způsobem, který nebude omezovat nebo rušit jiné klienty při využívání zařízení a služeb Studia jógy.

2.7  Provozovatel může odmítnout klientovi vstup či klienta vykázat v případech agresivního a ohrožujícího chování, vandalizmu, nebo pokud by jeho chování ohrožovalo další klienty nebo reputaci a zájmy Provozovatele.

2.8   Vstup do Studia jógy pod vlivem omamných a psychotropních látek je zcela zakázán. Účast na lekci jógy v podnapilém nebo opilém stavu je zakázána a klient bude v takovém případě ze Studia jógy vykázán.

2.9   Klient je povinen při užívání zařízení a služeb Studia jógy dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních klientů a respektovat pokyny lektorů a pracovníků Studia jógy. Klient je povinen užívat zařízení a prostory Studia jógy pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

2.10 První pomoc zajišťuje příslušný lektor či recepční Studia jógy. Ošetření první pomoci je zajišťováno na recepci Studia jógy, která je vybavena lékárničkou a zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů.

2.11 Ve všech prostorách Studia jógy je zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, konzumovat alkohol, vnášet nebo vodit zvířata, vstupovat do společných prostor Studia jógy v nevhodném oblečení, vstupovat do prostor vyhrazených pro opačné pohlaví či se chovat v rozporu s dobrými mravy.

2.12 Klient je povinen při vstupu do Studia jógy nahlásit na recepci své jméno vedené v rezervačním systému, pod kterým se přihlašuje na jednotlivé lekce, nebo zakoupit jednorázový vstup na Otevřenou lekci. Klient je povinen se při vstupu do Studia jógy zout. Do sálu klient vstupuje bos nebo v čisté jógové/sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení. Klient je povinen své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat klienta, který nebude vhodně oblečen, aby se převlékl nebo lekci opustil. V takovémto případě rezervovaná lekce propadá bez náhrady.

2.13 V každém sále Studia jógy jsou bezplatně k dispozici cvičební pomůcky a podložky. Pokud těchto pomůcek a podložek klient využívá, je důležité pomůcky a podložky po použití vydezinfikovat a vrátit na původní místo. Před použitím je možné pomůcky a podložky také vydezinfikovat. Klient je povinen při využívání zařízení a služeb Studia jógy zacházet ohleduplně s pomůckami a vybavením Studia jógy a chovat se tak, aby umožnil nerušené užívání služeb, vybavení a zařízení Studia jógy také ostatním klientům. Klient je povinen dodržovat pořádek a předcházet poškození zařízení Studia jógy, případně zjištěná poškození nebo nedostatky oznámit na recepci Studia jógy.

2.14 V zázemí Studia jógy se nachází skříňky pro odkládání oblečení klientů, které je možno uzamknout. Klient odpovídá za ztrátu klíče k šatní skříňce po dobu své návštěvy ve Studiu jógy. V případě ztráty klíče bude klientovi účtován poplatek ve výši 150,- Kč. V případě poškození zámku budou klientovi účtovány náklady vynaložené na opravu skříňky v celkové výši. Vždy před odchodem ze Studia jógy je klient povinen skříňku vyklidit a ponechat otevřenou. Skříňka, která nebude vyklizena do konce provozní doby toho, kterého dne, bude otevřena a s jejím obsahem dle stávající právní úpravy nakládáno jako s věcí nalezenou a opuštěnou. Skříňky nejsou určeny k uložení cenností a jiných věcí vyšší hodnoty (např. osobní doklady, šperky, peníze, mobilní telefony, notebooky). Klienti si cennosti vezmou s sebou do sálu s tím, že mobilní telefony musí být vypnuté. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. Provozovatel neodpovídá za ztrátu osobních věcí odložených v prostorách Studia jógy mimo výše uvedené prostory tomu určené. Klient je povinen Provozovatele o vzniku škody informovat bezodkladně poté, co se o škodě dozvěděl, tedy před opuštěním prostor Studia jógy v ten daný den. Případné právo na náhradu škody je klient povinen u Provozovatele uplatnit bez zbytečného odkladu. Zázemí Studia jógy je rozděleno pro muže a ženy, každé s vlastním sociálním zařízením (sprchy a WC).

2.15 Konzumace nápojů v sálech a šatnách je možná pouze z uzavíratelných lahví, není možné vnášet skleničky s nápoji, konzumace jídla v sálech a šatnách je zakázána.

2.16 Pokud není u příslušné lekce výslovně uvedeno, Provozovatel nezajišťuje hlídání dětí po dobu probíhající lekce. Přítomnost dítěte v sále probíhající lekce není možná. Provozovatel neodpovídá a veškerou odpovědnost za dítě čekající v prostoru Studia jógy nese jeho rodič.

2.17 V prostorách Studia jógy není možné odkládat kola, koloběžky, kočárky apod.

3. REZERVACE LEKCÍ A PLATBA

3.1   Studio jógy nabízí dvě formy lekcí, Otevřené lekce a Kurzy/Semináře. Návštěva obou druhů lekcí je podmíněna rezervací. Ceník lekcí je k dispozici v prostorách Studia jógy a na webových stránkách www.yogame.cz/ceník .

3.2  Na Otevřené lekce je možné zakoupit jednorázový vstup nebo využít kreditového systému. Platnost vloženého kreditu jsou 3 měsíce na každých vložených 1000,-Kč. Kredit je možné použít pouze na úhradu otevřených lekcí, jejichž cena je uvedena v ceníku (www.yogame.cz/ceník) a zároveň při rezervaci u každé lekce. Kredit i jednotlivě zakoupené lekce jsou nevratné a je možné je vyčerpat nebo převést na jinou osobu. V případě převedení na jinou osobu, musí majitel kreditu poslat e-mail Studiu jógy s informací, na kterou třetí osobu kredity převést.

3.3 Rezervace Otevřené lekce probíhá přes webové rozhraní www.yogame.cz/rozvrh,  prostřednictvím rezervačního systému Sportimea. Provozovatelem rezervačního systému je společnost MOZYTA, s. r. o. se sídlem: Švabinského 22, 851 01 Bratislava, IČO 46 923 152, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka 85751/B, která je správcem zákaznického účtu v rezervačním systému Sportimea (https://www.sportimea.com/terms). Na uvedené webové stránce se nachází Všeobecné obchodní podmínky provozovatele rezervačního systému.

3.4   Rezervace Otevřené lekce je možné provést, pokud je na zákaznickém účtu dostatečný kredit, případně je možné zakoupit jednotlivou lekci. Kredit i Otevřenou lekci je možné zakoupit online na www.yogame.cz, případně na recepci Studia jógy. Na recepci je možné platit platební kartou nebo v hotovosti, rovněž je možné pro úhradu použít benefiční programy Edenred, Sodexo, Benefity, Benefity plus. V případě úhrady jednotlivých Otevřených lekcí nebo kreditu prostřednictvím benefičních programů je možné hradit lekci/kredit, kurz/seminář pouze do výše 50 % ceny, maximálně však 1.000, – Kč, pokud není u konkrétního kurzu/semináře uvedeno jinak.

3.5   Rezervaci Otevřené lekce je možné zrušit zdarma nejpozději 3 hodiny před jejím začátkem. Výjimku tvoří ranní lekce ve všední dny začínající do 8:00 a o víkendu začínající do 10:00 (včetně), které je možné zrušit 12 hodin před jejich začátkem.  Pokud dojde ke zrušení Otevřené lekce v kratším časovém úseku je nevyužitá rezervace zpoplatněna plnou cenou lekce.

3.6   Pokud se klient nedostaví 5 minut před začátkem lekce je Provozovatel oprávněn rezervaci klienta zrušit a místo uvolnit dalším zájemcům, v takovém případě není lekce klientovi účtována. Provozovatel a lektor jsou oprávněni odmítnout klientovi vstup na lekci při jeho pozdním příchodu, případně jej vykázat, pokud je nevhodně oblečen (dle bodu 2.12 výše) nebo lekci opakovaně narušuje zapnutým mobilním telefonem či vyřizováním hovorů, v takovém případě se cena za lekci nevrací. Klient může lekci kdykoli opustit, v takovém případě se však cena za lekci nevrací.

3.7   Rezervace na Kurzy/Semináře probíhají online přes webové rozhraní www.yogame.cz/kurzy. Rezervace místa na Kurzu/Semináři je potvrzena uhrazením ceny kurzu/semináře, případně zálohy, která se pro každý jednotlivý Kurz nebo Seminář liší. Rezervace je platná po plném uhrazení částky.  Rezervační poplatek je možné uhradit platební kartou při rezervaci, hotově či prostřednictvím benefičních programů Sodexo, Edenred, Benefity plus, a Benefity, na recepci Studia jógy. V případě úhrady Kurzu/Semináře prostřednictvím benefičních programů je možné hradit Kurz/Seminář pouze do výše 50 % ceny, maximálně však 1.000, – Kč nebo pokud není uvedeno jinak. Storno poplatky za zrušení již uhrazeného kurzu/semináře se u jednotlivých kurzů/seminářů liší a informace jsou uvedeny vždy u jednotlivých kurzů/seminářů.

4. VĚRNOSTNÍ PROGRAM

4.1   Studio jógy nabízí svým klientům věrnostní program YOGAMEPLUS. Registrovat se do YOGAMEPLUS programu je možné kdykoli na webovém rozhraní www.yogame.cz, prostřednictvím rezervačního systému Sportimea.

4.2  Každý klient Studia jógy registrovaný do věrnostního programu YOGAMEPLUS, který v období 5 po sobě jdoucích týdnů zakoupí a zúčastní se alespoň 5 Otevřených lekcí získá na věrnostní účet klienta (podúčet k zákaznickému účtu klienta) věrnostní body ve výši 10% ceny. V případě, že se zúčastní 10 Otevřených lekcí získá na věrnostní účet klienta věrnostní body ve výši 15% ceny.

4.3  Klienti sbírají věrnostní body na svém věrnostním účtu a když získají potřebný počet věrnostních bodů, mohou si za ně koupit libovolnou Otevřenou lekci dle ceníku na webových stránkách www.yogame.cz/ceník. Platnost věrnostních bodů je 12 měsíců ode dne připsání na věrnostní účet. V případě, že klient nemá dostatek věrnostních bodů na nákup Otevřené lekce, není možné věrnostní body dokoupit ani odečíst z kreditu. V případě, že se klient rozhodne Studio jógy nadále nenavštěvovat, získané věrnostní body se neproplácí ani je není možné převést na třetí osobu.

5. ZDRAVOTNÍ DOPORUČENÍ PRO ONLINE LEKCE

5.1   Respektujte své tělo a jeho limity. Věnujte pozornost signálům, které vysílá a dopřejte si pauzu, pokud se objeví bolest nebo se během cvičení necítíte dobře. Kurzy jsou předtočeny anebo vedeny trenérem distančně bez možnosti korekce způsobu, jakým cvičení provádíte. Je proto obzvláště důležité, abyste cvičení vykonávali přesně podle pokynů a sledovali pohybové vzorce svého trenéra na obrazovce. Cvičení provádíte na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Během cvičení dodržujte pitný režim.

5.2   Lekce jsou navrženy pro zdravé protažení a relaxaci Vašeho těla. V případě chronických nebo akutních onemocnění však doporučujeme konzultovat vhodnost cvičení s lékařem. Konzultovat s lékařem doporučujeme vždy v případě následujících zdravotních omezení nebo onemocnění:

• Nedávný infarkt nebo mrtvice
• Kardiostimulátor
• Aktuální chirurgické rány
• Vrozená nebo získaná srdeční vada a / nebo poškození, jako jsou arytmie, které se vyskytují nebo zesilují při fyzické námaze
• Záněty jakéhokoli druhu
• Nedávné zlomení kostí
• Vyhřezlé ploténky
• Bolest kloubů
• Trombóza
• Ortopedické problémy
• Osteoporóza
• Extrémní polohy obratlů
• Těhotenství
• Prolaps dělohy nebo diagnostikovaná inkontinence


Dále doporučujeme cvičení odložit a tělo nezatěžovat v případech:

• Akutní infekce nebo nachlazení
• Nepohodlí nebo plného žaludku
• Aktuálního zranění

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1   Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Studia jógy a/nebo na webových stránkách www.yogame.cz.

5.2  Aktuální znění Provozního řádu je vždy vyvěšeno v prostorách Studia jógy a na webových stránkách www.yogame.cz.

5.3 Podněty a stížnosti klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Studia jógy je možné zasílat na e-mail: ahoj@yogame.cz.

5.4   V případě uzavření Studia jógy z důvodu anebo v důsledku mimořádné události je Studio jógy oprávněno učinit následující opatření:

a) Platnost vloženého kreditu se prodlužuje o délku doby uzavření Studia jógy z důvodu mimořádné události anebo účinnosti vládních opatření.
b) Konání nedokončených Kurzů/Seminářů se uskuteční v náhradních termínech, které budou vypsány, jakmile bude Studio jógy znovu otevřeno po uplynutí mimořádné události anebo účinnosti vládních opatření. Studio jógy má v takovém případě rovněž právo hodnotu nedokončených lekcí nahrát jako kredit na zákaznický účet klienta. Studio jógy hodnotu nedokončených lekcí zpět nevyplácí.
c) Konání rezervovaných a zaplacených Kurzů/Seminářů, které nezačaly z důvodu uzavření Studia jógy se uskuteční v novém náhradním termínu, který je Studio jógy oprávněno vypsat po uplynutí mimořádné události anebo účinnosti vládních opatření, avšak minimálně s dvouměsíčním předstihem. Pokud se vypsaný termín klientovi nehodí, budou peníze nahrány jako kredit na zákaznický účet klienta. Studio jógy hodnotu Kurzů/Seminářů zpět nevyplácí.
d) Konání Otevřených lekcí a nedokončených či rezervovaných Kurzů/Seminářů se uskuteční online za podmínek uvedených v bodu 3. (Rezervace lekcí a platba) prostřednictvím platformy zoom.us. V takovém případě Studio jógy zašle s dostatečným předstihem odkaz na přenos lekce.

5.5   Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 8.10. 2020.