1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us

Obchodní podmínky a provozní řád

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tento provozní řád je závazný pro všechny klienty studia jógy YOGAME (dále jen „Studio jógy“) provozovaného společností AYOGA s.r.o., se sídlem Praha – Bubeneč, 170 00 Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 08573131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 321199 (dále jen „Provozovatel“). Adresa provozovny studia jógy YOGAME se nachází na adrese Národní 340/21, Praha 1, PSČ 110 00.

1.2   Klientem se rozumí každá fyzická osoba, jíž byl vstup do Studia jógy umožněn na základě předplaceného jednorázového vstupu nebo účasti na kurzu či semináři. Klienti mladší 18 let mohou využít služeb Studia jógy pouze s písemným souhlasem rodičů.

1.2   Klientem se rozumí každá fyzická osoba, jíž byl vstup do Studia jógy umožněn na základě předplaceného jednorázového vstupu nebo účasti na kurzu či semináři. Klienti mladší 18 let mohou využít služeb Studia jógy pouze s písemným souhlasem rodičů.

1.3   Klient se zavazuje s Provozním řádem před vstupem a využitím služeb Studia jógy seznámit a dodržovat jej. Provozní řád je zveřejněn v prostorách Studia jógy, na webových stránkách www.yogame.cz a v mobilní aplikaci YOGAME.

1.4   Provozní doba a rozvrh lekcí Studia jógy je uveden na webových stránkách www.yogame.cz a v mobilní aplikaci YOGAME. Informace o provozní době je rovněž viditelně umístěna ve vstupních prostorách Studia jógy. Poslední možnost vstupu do Studia jógy se odvíjí od času zahájení poslední lekce toho, kterého dne. Klienti jsou povinni opustit prostory Studia jógy nejpozději do konce provozní doby. Provozovatel si vyhrazuje právo rozvrh lekcí a provozní dobu Studia jógy kdykoli změnit, případně kteroukoli z plánovaných lekcí zrušit, což oznámí prostřednictvím mobilní aplikace YOGAME a rozvrhu hodin na webových stránkách www.yogame.cz.

1.5   Studio jógy je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejností, a to primárně ke cvičení jógy a pilates, příp. jiného zdravotního cvičení.

2.       PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB STUDIA JÓGY A BEZPEČNOST

2.1   Klient vykonává ve Studiu jógy veškerou svou sportovní činnost na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Klient není oprávněn ve Studiu jógy vykonávat sportovní činnost v případech onemocnění, zranění či jiné indispozice pro výkon sportovní činnosti, a pokud užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti. 

2.2   Klient rezervací lekce potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekce jógy. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení jógy s lékařem, a informuje o nich lektora/ku vždy před začátkem lekce. Klient i v takovém případě využívá služeb Studia jógy na vlastní odpovědnost a lektor ani Provozovatel nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví. 

2.3   Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu lekcí jógy vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení zdraví klienta, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. klient cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší nebo vynechá prováděný cvik.

2.4   Těhotné ženy mohou navštěvovat pouze lekce speciálně zaměřené na těhotné, a to pouze po předchozím souhlasu lékaře a od 13. týdne těhotenství. 

2.5   Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku klienta způsobenou jiným klientem nebo jinými osobami nacházejícími se v prostoru Studia jógy.

2.6   Klient je povinen se po dobu své přítomnosti ve Studiu jógy chovat způsobem, který nebude omezovat nebo rušit jiné klienty při využívání zařízení a služeb Studia jógy. 

2.7   Provozovatel může odmítnout klientovi vstup či klienta vykázat v případech agresivního a ohrožujícího chování, vandalizmu, nebo pokud by jeho chování ohrožovalo další klienty nebo reputaci a zájmy Provozovatele. 

2.8   Vstup do Studia jógy pod vlivem omamných a psychotropních látek je zcela zakázán. Účast na lekci jógy v podnapilém nebo opilém stavu je zakázána a klient bude v takovém případě ze Studia jógy vykázán. 

2.9   Klient je povinen při užívání zařízení a služeb Studia jógy dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních klientů a respektovat pokyny lektorů a pracovníků Studia jógy. Klient je povinen užívat zařízení a prostory Studia jógy pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. 

2.10 První pomoc zajišťuje příslušný lektor či recepční Studia jógy. Ošetření první pomoci je zajišťováno na recepci Studia jógy, která je vybavena lékárničkou a zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů.

2.11 Ve všech prostorách Studia jógy je zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, konzumovat alkohol, vnášet nebo vodit zvířata, vstupovat do společných prostor Studia jógy v nevhodném oblečení, vstupovat do prostor vyhrazených pro opačné pohlaví či se chovat v rozporu s dobrými mravy.

2.12 Klient je povinen při vstupu do Studia jógy nahlásit na recepci své jméno vedené v rezervačním systému, pod kterým se přihlašuje na jednotlivé lekce, nebo zakoupit jednorázový vstup na Otevřenou lekci. Klient je povinen se při vstupu do Studia jógy zout. Do sálu klient vstupuje bos nebo v čisté jógové/sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení. Klient je povinen své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat klienta, který nebude vhodně oblečen, aby se převlékl nebo lekci opustil.

2.13 V každém sále Studia jógy jsou bezplatně k dispozici cvičební pomůcky a podložky. Pokud těchto pomůcek klient využívá, je důležité pomůcky vrátit na původní místo. Před použitím je možné pomůcky vydezinfikovat. Klient je povinen při využívání zařízení a služeb Studia jógy zacházet ohleduplně s pomůckami a vybavením Studia jógy a chovat se tak, aby umožnil nerušené užívání služeb, vybavení a zařízení Studia jógy také ostatním klientům. Po skončení lekce je klient povinen vrátit pomůcky a podložky zpět na své místo. Klient je povinen dodržovat pořádek a předcházet poškození zařízení Studia jógy, případně zjištěná poškození nebo nedostatky oznámit na recepci Studia jógy. 

2.14 V zázemí Studia jógy se nachází skříňky pro odkládání oblečení klientů, které je možno uzamknout. Klient odpovídá za ztrátu klíče k šatní skříňce po dobu své návštěvy ve Studiu jógy. V případě ztráty klíče bude klientovi účtován poplatek ve výši 150,- Kč. V případě poškození zámku budou klientovi účtovány náklady vynaložené na opravu skříňky v celkové výši. Vždy před odchodem ze Studia jógy je klient povinen skříňku vyklidit a ponechat otevřenou. Skříňka, která nebude vyklizena do konce provozní doby toho, kterého dne, bude otevřena a s jejím obsahem dle stávající právní úpravy nakládáno jako s věcí nalezenou a opuštěnou. Skříňky nejsou určeny k uložení cenností a jiných věcí vyšší hodnoty (např. osobní doklady, šperky, peníze, mobilní telefony, notebooky), k jejichž uložení slouží skříňky v recepci Studia jógy. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. Provozovatel neodpovídá za ztrátu osobních věcí odložených v prostorách Studia jógy mimo výše uvedené prostory tomu určené. Klient je povinen Provozovatele o vzniku škody informovat bezodkladně poté, co se o škodě dozvěděl, tedy před opuštěním prostor Studia jógy v ten daný den. Případné právo na náhradu škody je klient povinen u Provozovatele uplatnit bez zbytečného odkladu. Zázemí Studia jógy je rozděleno pro muže a ženy, každé s vlastním sociálním zařízením (sprchy a WC). 

2.15 V prostorách recepce Studia jógy je zdarma k dispozici voda, případně čaj. Konzumace je možná pouze v prostorách recepce a není možné vnášet skleničky s nápoji do sálů či do šaten.

2.16 Pokud není u příslušné lekce výslovně uvedeno, Provozovatel nezajišťuje hlídání dětí po dobu probíhající lekce. Přítomnost dítěte v sále probíhající lekce není možná. Provozovatel neodpovídá a veškerou odpovědnost za dítě čekající v prostoru Studia jógy nese jeho rodič. 

2.17 V prostorách Studia jógy není možné odkládat kola, koloběžky apod.

3.       REZERVACE LEKCÍ A PLATBA

3.1   Studio jógy nabízí dvě formy lekcí, Otevřené lekce a Kurzy/Semináře. Návštěva obou druhů lekcí je podmíněna rezervací. Ceník lekcí je k dispozici v prostorách Studia jógy, na webových stránkách www.yogame.cz/ceník a v mobilní aplikaci YOGAME.

3.2   Na Otevřené lekce je možné zakoupit jednorázový vstup nebo vstup ve formě balíčků lekcí. Balíčky lekcí mají omezenou časovou platnost, která je uvedena na www.yogame.cz/ceník, konkrétní datum expirace je zároveň vždy vyznačeno na účtence. 

3.3   Rezervace Otevřené lekce probíhá přes stránky https://www.yogame.cz/rozvrh/ 

3.4   Rezervace Otevřené lekce je zdarma. Cena jednorázového vstupu nebo balíčků lekcí (kredit) se hradí bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. ú. 290449411/0300 (PRO IDENTIFIKACI PLATBY SE UVÁDÍ E-MAIL EVIDOVANÝ KE KLIENTSKÉMU ÚČTU), hotově či prostřednictvím benefitních programů Sodexo, Edenred, Benefity plus, a Benefity, na recepci Studia jógy. Karta Multisport je akceptována pouze na vybrané 60 min lekce za podmínek uvedených v bodu 3.5 níže. Počet rezervací není omezen, je možné provést rezervaci jednoho klienta na jednu lekci. Rezervace na jednotlivé lekce je možná 6 měsíců před začátkem lekce. Seznam rezervovaných Otevřených lekcí je zobrazen v mobilní aplikaci YOGAME. Návštěva lekce bez rezervace je možná, Provozovatel však v takovém případě negarantuje dostatečnou kapacitu a volné místo na lekci. 

3.5   V případě užití karty Multisport na úhradu lekce ve Studiu jógy je rezervace možná pouze při složení zálohy ve výši ceny lekce. Každá rezervace lekce vyžaduje samostatnou zálohu. Při rezervaci je tato záloha automaticky započtena a nahrána zpět při načtení karty Multisport předložené před začátkem lekce. V případě včasného zrušení lekce je záloha nahrána zpět na účet v aplikaci YOGAME. Takto složenou zálohu je nutné procvičit (předplacená částka se nevyplácí) a její platnost běží po dobu 1 roku od každého uplatnění karty Multisport.

Kartu Multisport je možné použít pouze na „otevřené“ 60 min lekce. Počet uživatelů karty Multisport na jedné lekci je omezen na počet 8. U klientů, jejichž účet byl registrován do 7.7. 2019 je umožněna rezervace složením rezervační zálohy. U klientů, jejichž účet je vytvořen od 8.7.2019 záloha z kapacitních důvodů nelze složit. 

3.6   Rezervaci Otevřené lekce je možné zrušit zdarma nejpozději 7 hodin před jejím začátkem. Pokud dojde ke zrušení Otevřené lekce v kratším časovém úseku je nevyužitá rezervace zpoplatněna plnou cenou lekce. Výjimku tvoří Otevřená lekce se zvýhodněnou cenou (viz www.yogame.cz/ceník), kterou je možné zrušit zdarma nejpozději 60 minut před jejím začátkem.

3.7   Pokud se klient nedostaví 5 minut před začátkem lekce je Provozovatel oprávněn rezervaci klienta zrušit a místo uvolnit dalším zájemcům, v takovém případě není lekce klientovi účtována. Provozovatel a lektor jsou oprávněni odmítnout klientovi vstup na lekci při jeho pozdním příchodu, případně jej vykázat, pokud je nevhodně oblečen (dle bodu 2.12 výše) nebo lekci opakovaně narušuje zapnutým mobilním telefonem či vyřizováním hovorů, v takovém případě se cena za lekci nevrací. Klient může lekci kdykoli opustit, v takovém případě se však cena za lekci nevrací.

3.8   Rezervace na Kurzy/Semináře probíhají online přes www.yogame.cz/kurzy. Rezervace místa na Kurzu/Semináři je potvrzena uhrazením zálohy, která se pro každý jednotlivý Kurz nebo Seminář liší. Rezervační poplatek je nevratný. Rezervační poplatek je možné uhradit platební kartou při rezervaci, hotově či prostřednictvím benefitních programů Sodexo, Edenred, Benefity plus, a Benefity, na recepci Studia jógy. Zbylou část ceny Kurzu/Semináře je možné uhradit převodem, případně hotově na recepci Studia jógy (nejpozději v den zahájení Kurzu/Semináře). 

3.9   Rezervační poplatek Kurzu/Semináře je nevratný, je však možné jej na základě písemného souhlasu Provozovatele převést na jinou osobu. Při zrušení rezervace Kurzu/Semináře více než 3 týdny před jeho začátkem je vratná uhrazená cena po odečtení rezervačního poplatku. Při zrušení rezervace Kurzu/Semináře v kratším termínu je celá částka ceny Kurzu/Semináře nevratná.

4.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1   Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Studia jógy.

4.2   Aktuální znění Provozního řádu je vždy vyvěšeno v prostorách Studia jógy, na webových stránkách www.yogame.cz a v mobilní aplikaci YOGAME.

4.3   Podněty a stížnosti klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Studia jógy je možné zasílat na e-mail: recepce@yogame.cz.

4.4   Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 25.5. 2018.